Τα παρακάτω συνοψίζουν τη φιλοσοφία μου για το πώς αντιλαμβάνομαι και ασκώ το λειτούργημα του ιατρού και του εκπαιδευτικού:

  • Προσήλωση, συμπόνια και αδιαπραγμάτευτη ηθική στη σχέση μου με τους ασθενείς και τις οικογένειές τους
  • Αποτελεσματική επικοινωνία και εκπαίδευση φοιτητών, συναδέλφων και ασθενών
  • Επιτυχημένη εφαρμογή της επιστήμης της ιατρικής στην κλινική πρακτική αλλά και στην έρευνα
  • Κατανόηση της πολυπλοκότητας της κοινότητας και προσήλωση στην πρόοδο της γενικής υγείας της κοινωνίας
  • Άοκνη παρακολούθηση της ταχείας ανάπτυξης και εξέλιξης της επιστήμης τόσο στην ιατρική όσο καιστον τομέα της χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης
  • Αφοσίωση στη σύγχρονη και ομαδική προσέγγιση της νοσολογίας:Στενή συνεργασία με φυσιοθεραπευτές, ιατρούς πόνου, νευρολόγους, με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος στη θεραπεία
  • Πίστη και ενθουσιασμός  για την ειλικρινή επιστημονική έρευνα και τη δια βίου μάθηση